SPISAK NAKNADA/TAKSI OPĆINE KAKANJ

RED.

BROJ

NAZIV NAKNADE/TAKSE ZAKONSKI AKT PREMA KOJIM JE NAKNADA UTVRĐENA PODZAKONSKI AKT
1. Administrativna taksa Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 22/06 i 22/09), Zakon o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH), broj: 49/06) i Statut Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08) Odluka o administrativnim taksama Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/10, 3/11, 11/13, 10/15, 7/17)
2. Taksa na istaknutu firmu Ustav Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 1/96, 10/00 i 8/04), Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/06 i 51/09), Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/06, 43/08 i 22/09) i Statut Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 4/08), Odluka o općinskim taksama na istaknutu firmu („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 11/16 i 3/17)

 

3. Naknada za vatrogastvo Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu (“Službene novine ZDK-a, broj: 5/11) Odluka o naknada za vatrogastvo („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 6/13, 11/14 i 12/17)
4. Naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta Zakon o građevinskom zemljištu FBiH („Službene novine FBiH, broj: 25/03,16/04 i 67/05)  

Odluka o građevinskom zemljištu („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 8/13 –prečišćeni tekst  i 12/13)

 

5. Naknada za korištenje građevinskog zemljišta Zakon o prostornom uređenju i građenju („Službene novine ZDK-a, broj: 1/14)  

Odluka o građevinskom zemljištu („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 8/13 –prečišćeni tekst  i 12/13)

 

6. Naknada za rentu Zakon o građevinskom zemljištu FBiH („Službene novine FBiH), broj: 25/03,16/04 i 67/05)  

Odluka o građevinskom zemljištu („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 8/13 –prečišćeni tekst  i 12/13)

 

7. Naknada za korištenje javnih površina Zakon o prostornom uređenju i građenju („Službene novine ZDK-a, broj: 1/14) Odluka o komunalnom redu („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 9/13);

Tarifnik o visini naknade za korištenje javnih površina („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 3/13)

8. Naknada za uspostavljanje prava služnosti zemljišta u državnom vlasništvu Zakon o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Sluţbene novine F BiH»), broj: 49/06) i Statut Općine Kakanj («Službene novine Općine Kakanj», broj: 4/08)  

 

 

Odluke o visini naknade za uspostavljanje prava služnosti na zemljištu u državnom vlasništu kojim upravlja i raspolaže Općina Kakanj (Službene novine Općine Kakanj“, broj: 6/09)

 

 

 

 

9. Naknada za privremeno korištenje zemljišta u cestovnom pojasu Zakon o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj 49/06 i 51/09), Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 12/10, 16/10 i 66/13) i Statut Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj”, broj: 4/08) Odluka o nerazvrastanim cestama na području općine Kakanj (Službene novine Općine Kakanj“, broj: 7/16, 4/17),
10. Naknada za komunalne djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje Zakon o komunalnim djelatnostima ( “Službene novine ZDK”, broj 17/08)  

Odluka o komunalnim djelatnostima zajedničke komunalne potrošnje („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 6/09 i 11/13)