VAŽEĆA PLANSKA DOKUMENTACIJA

REDNI BROJ NAZIV PLANSKOG DOKUMENTA SLUŽBENE NOVINE LINK
 
1.         Prostorni plan općine Kakanj za period 2010-2030.

(˝Službene novine Općine Kakanj˝ broj: 6/10, 3/12, 14/13, 6/14, 6/17)

a) Odluka o usvajanju Prostornog plana općine Kakanj 2010 – 2030. i Odluka o provođenju Prostornog plana općine Kakanj za period od 2010-2030. Broj: 6/10

 

Link
b) Odluka o usvajanju izmjena Odluke o provođenju Prostornog plana općine Kakanj za period 2010 – 2030. Broj: 3/12

 

Link
c) Odluka o izmjeni Prostornog plana općine Kakanj 2010 – 2030. Broj: 14/13 Link
d) Odluka o usvajanju izmjene i dopune Prostornog plana općine Kakanj 2010-2030. Broj: 6/14 Link
e) Odluka o izmjeni Odluke o provođenju Prostornog plana općine Kakanj za period 2010-2030. Broj: 6/17 Link
Grafički dio plana u PDF-u – LINK
2.         Urbanistički plan Kaknja 2011-2026.

(˝Službene novine Općine Kakanj˝ broj: 8/11, 4/12, 11/13, 11/14, 6/17)

a) Odluka o usvajanju Urbanističkog plana Kaknja 2011-2026. i Odluka o provođenju Urbanističkog plana Kaknja 2011-2026. Broj: 8/11 Link
b) Odluka o usvajanju izmijena dijela Urbanističkog plana Kaknja 2011-2026. Broj: 4/12 Link
c) Odluka o izmjeni Urbanističkog plana Kaknja 2011-2026 Broj: 11/13 Link
d) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o provođenju Urbanističkog plana Kaknja 2011-2026. Broj: 11/14 Link
e) Odluka o izmjeni Odluke o provođenju Urbanističkog plana Kaknja 2011-2026. Broj: 6/17 Link
Grafički dio plana u PDF-u  – LINK
3.         Regulacioni plan “Kakanj”

(˝Službene novine općine Kakanj˝, broj: 11/16)

a) Odluka o usvajanju Regulacionog plana „Kakanj“ Kakanj i Odluka o provođenju Regulacionog plana Kakanj Broj: 11/16

 

Link
Grafički dio plana u PDF-u – LINK
4.         Regulacioni plan ˝Romsko naselje Varda˝

(˝Službene novine općine Kakanj˝, broj: 9/14, 4/16)

a) Odluka o usvajanju Regulacionog plana „Romsko naselje Varda“ i Odluka o provođenju Regulacionog plana „Romsko naselje Varda“ Broj: 9/14

 

Link
b) Odluka o smanjenju  obuhvata Regulacionog plana Romsko naselje „Varda“ Broj: 4/16 Link
Grafički dio plana u PDF-u – LINK
5.         Prostornog plana lokaliteta Vrtlište

(˝Službene novine općine Kakanj˝, broj: 1/04, 3/04)

a) Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Prostornog plana opštine Kakanj i Prostornog plana lokaliteta Vrtlište Broj: 1/04

 

Link
b) Odluke o izmjeni člana 1. Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Prostornog plana opštine Kakanj i Prostornog plana lokaliteta Vrtlište Broj: 3/04

 

Link
Grafički dio plana analogo dostupan u Službi
6.         Regulacioni plan ˝Ponijeri˝ Kakanj

(˝Službene novine općine Kakanj˝, broj: 10/11)

a) Odluka o usvajanju Regulacionog plana „Ponijeri“ Kakanj i Odluka o provođenju Regulacionog plana „Ponijeri“ Kakanj Broj: 10/11 Link
Grafički dio plana u PDF-u – LINK
Napomena:

–          Gore navedena planska dokumentacija pokriva kompletan teritorij općine Kakanj i u istoj su definisane perspektivne lokacije (industrijske zone, poslovne zone i sl.),

–          Informacije vezane za prostorno plansku dokumentaciju (Prostorni plan općine Kakanj, Urbanistički plan Kaknja, Regulacione planove) mogu se dobiti na sljedeći način:

·         Upitom o mogućnosti gradnje koje u vidu Obrazca postoji na info pultu Općine Kakanj (popunjava se i uz isti se prilaže kopija katastarskog plana, elektronskim putem stiže do obrađivača koji pismenim putem daje mišljenje podnosiocu zahtjeva),

·         Direktno u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline, Odsjek za urbanizam gdje obrađivač vrši uvid u važeću dokumentaciju i usmeno informiše zainteresovano lice,

·         Preko WEB stranice i E-mail adrese Odsjeka za urbanizam na način da se pošalje upit sa određenim podacima, a dostavlja se povratna informacija.